Algemene voorwaarden 

Offerte / facturen  1. De verkoopsvoorwaarden zijn bindend voor partijen behoudens schriftelijk overeengekomen afwijking. 
 2. De leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend. 
 3. Bij het plaatsen van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging der bestelling of terugname, blijft het ons volledig vrij hetzij de gedwongen uitvoering en volledige betaling der bestelling na te streven, hetzij een schadeloosstelling op de bestelde goederen te vorderen. 
 4. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn. Pas vanaf integrale kwijting geldt er eigendomsoverdracht. 
 5. Het ontbreken van een schriftelijke klacht binnen de 2 werkdagen na levering wordt beschouwd als aanvaarding van de levering der bestelde goederen. 
 6. De verkoper behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts een gedeelte van de bestelling omvat. 
 7. Door niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag worden alle nog openstaande bedragen opeisbaar, onafgezien van eventuele toegestane betalingsvoorwaarden. 
 8. Facturen zijn behoudens andersluidende overeenkomst hetzij aanduiding, betaalbaar binnen een termijn van 14 kalenderdagen. 
 9. De prijzen worden berekend op de vervoertarieven, douanerechten en – kosten, in- en uitvoertaksen, verzekeringspremies, grond- en brandstofprijzen, enz., welke van kracht zijn bij het afsluiten van de overeenkomst. Elke verhoging van die factoren en alle om het even welke taksen e.d. die de koopwaar bezwaren en die zich na het afsluiten van de koop hebben voorgedaan, kunnen worden doorgerekend aan de koper. 
 10. Nalatigheidsinteresten worden aangerekend aan 10% op jaarbasis, berekend vanaf factuurdatum, bij het in gebreke blijven van betaling door de koper. 
 11. Op de vervaldag van de factuur zal een forfaitaire verhoging van 10% op de totale aankoopsom worden aangerekend, met een minimum van 50,00 euro. 
 12. In geval van een gerechtelijke procedure zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Sint-Niklaas bevoegd.